2015-05-24 23:15:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตรและยศประทวน ประจำเดือน มิ.ย.58  
2015-05-21 05:35:00
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี2557  
2015-04-29 22:53:00
คำสั่ง บช.น.ที่ ๑๗๘-๑๘๒ ลง ๒๘ เม.ย.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ  
2015-04-26 22:49:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน พ.ค.2558  
2015-04-09 05:48:00
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557  
2015-04-01 04:02:00
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอพระราชทานยศสัญญาบัตร วาระ เม.ย.58  
2015-04-01 04:01:00
คำสั่ง บช.น. ที่ 158/58 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน  
2015-03-31 04:04:00
คำสั่งบช.น. 159/58 ลง 30 มี.ค.58 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต.53ปี)  
2015-03-30 22:02:00
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ประจำปี2556 เป็นกรณีพิเศษ  
2015-03-30 06:55:00
คำสั่ง บช.น. ที่ 151/58 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร  
2015-03-17 02:20:00
ตรวจสอบข้อมูลการถอดยศตำรวจ  
2015-03-10 07:13:00
ร่างคำสั่งเลื่อนยศประจำเดือน มี.ค.2558  
2015-03-10 04:54:00
ตรวจสอบข้อมูล ด.ต.53ปี เพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นสัญญาบัตร  
2015-03-02 05:42:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๐๓/๕๘ ลง ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน  
2015-03-02 05:32:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๐๒/๕๘ ลง ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2015-02-25 00:05:00
เตรียมข้อมูลสำหรับแต่งตั้ง รอง สว. ผบ.หมู่ วาระ ๕๗  
2015-02-24 02:37:00
(การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๕ (ครั้งที่ ๑ - ๑ เม.ย.๕๘)  
2015-02-08 19:55:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลง ๓ ก.พ.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2015-02-06 06:40:00
การคัดเลือก พงส. เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศชต.  
2015-02-01 02:12:00
คำสั่ง บช.น.ที่ ๒๙- ๓๒/๒๕๕๘ ลง ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  
2015-01-28 05:44:00
ข้อมูลอบรมหลักสูตร บตส. รุ่น๓๙ ปี๒๕๕๘  
2015-01-26 21:05:00
แต่งตั้งนายตำรวจ ราชสำนักเวร  
2015-01-26 21:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลง ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร( ว่าที่ พันตำรวจตรี )  
2015-01-26 20:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลง ๑๕ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร( ว่าที่ี พันตำรวจเอก )  
2015-01-21 02:11:00
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร บตส. และ ผกก. ประจำปี๒๕๕๘  
2015-01-15 00:34:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒-๑๐/๒๕๕๘ ลง ๙ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.-สว.  
2015-01-11 20:15:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๗๓๔/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
2015-01-05 23:04:00
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร สว. รุ่น๑๔๒, ๑๔๔,๑๔๗ ประจำปี2558  
2015-01-01 01:05:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๗๒๙/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ธ.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-12-11 22:18:00
ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ประจำปี57 ล่าสุด  
2014-12-11 01:23:00
การขอพระราชทานแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร  
2014-12-07 22:53:00
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ประจำปี57  
2014-12-03 08:30:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๙๕/๒๕๕๗ ลง ๒๘ พ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
2014-11-26 01:51:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๘๔/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  
2014-11-12 18:44:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๗๙/๒๕๕๗ ลง ๖ พ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
2014-11-08 05:45:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๗๗/๒๕๕๗ ลง ๖ พ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  
2014-11-06 05:02:00
ประกาศผลการทดสอบพนักงานสอบสวน (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ชำนาญการ) ประจำปี2557  
2014-11-05 02:17:00
ข้อมูลข้าราชการตำรวจอบรมหลักสูตร ผกก.ปี58ล่าสุด  
2014-10-29 18:41:00
คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
2014-10-27 02:27:00
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ 2558  
2014-10-15 21:22:00
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สมควรขอพระราชทานยศ ครั้งที่ ๒ (วาระ ต.ค.๕๗)  
2014-10-09 04:13:00
ตรวจสอบและกันตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  
2014-10-07 08:00:00
สำรววจหลักสูตร ผกก.และ สว. ปี 2558  
2014-10-03 02:55:00
คำสั่ง บช.น. ที่ 605/2557 ลง 26 ก.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งยศประทวน  
2014-09-30 22:12:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ  
2014-09-30 20:52:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๒๐/๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-09-10 23:08:00
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง  
2014-09-05 03:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ 589/2557 ลง 2 ก.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งยศประทวน  
2014-08-31 21:28:00
โครงการบวชศิลจาริณี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557  
2014-08-22 00:56:00
การกรอกและรับรองข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗  
2014-08-18 03:14:00
แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 15 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)   
2014-08-17 22:53:00
ส่งบัญชีรายชื่อ พงส. เพื่อเลื่อนเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ  
2014-08-14 21:30:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน  
2014-08-13 19:41:00
ระเบียบ สตช. ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสืือมเสีย ฯ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน  
2014-08-07 00:44:00
กำชับการประเมิณผลการปฎิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
2014-08-06 22:44:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๖๒/๕๗ ลง ๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-07-02 00:34:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๐๘/๕๗ ลง ๑ มิ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน  
2014-07-01 23:08:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๐๗/๕๗ ลง ๑ มิ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-06-27 03:51:00
การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเงินชดเชยผู้ได้รับกระทบของข้าราชการตำรวจ  
2014-06-06 03:58:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
2014-06-05 00:12:00
สำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่น ๑๕  
2014-06-04 01:09:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๖๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร  
2014-06-03 03:33:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๖๒/๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๖ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน  
2014-05-29 04:54:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๔๘/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง บช.น.  
2014-05-23 00:39:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๑๗/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-05-20 22:36:00
คำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจ รอง สว. - ผบ.หมู่ วาระ 56  
2014-05-14 22:56:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน  
2014-05-13 02:14:00
พระราชทานยส วาระ เม.ย.๕๗  
2014-04-04 13:49:00
คำสั่ง บช.น.๒๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน  
2014-04-04 13:44:00
คำสั่ง บช.น.๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-04-02 12:26:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลง ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ เป็น ว่าที่ ร.ต.ต.  
2014-03-21 04:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ลง ๑๙ มี.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  
2014-03-18 07:34:00
ตรวจสอบ บัญชีเสนอพระราชทานยศ วาระ เม.ย.57  
2014-03-04 07:53:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
2014-03-04 07:49:00
คำสั่ง บช.น.๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร  
2014-01-16 04:00:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑/๒๕๕๗ ลง ๒ ม.ค.๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.  
2014-01-06 10:03:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๔  
2013-11-06 07:46:00
สรุปยอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บช.น.  
2013-11-04 08:20:00
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีผล ๑ ต.ค.๕๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๖  
2013-10-20 14:18:00
พระราชทานยศ วาระ ต.ค.๕๖  
2013-10-14 21:55:00
คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร บช.น. ที่ ๔๔๒/๒๕๕๖  
2013-09-30 12:02:00
ตรวจสอบร่างคำสั่งพระราชทานยศ วาระ เม.ย.๕๖  
2013-01-21 12:41:00
กำชับแนวทางการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  
2012-07-13 11:48:00
แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล  
2012-06-20 13:23:00
หลักเกณฑ์และแบบคำขอนับระยะเวลาทวีคูณ  
2012-05-02 08:14:00
แบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง