กรกฎาคม 24, 2014, 05:40:25 AMสมาชิกล่าสุด: akom


หากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือ มีข้อเสนอแนะ จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน เพื่อจะได้แสดงความเห็นได้ 
คลิกที่นี่  หรือ กดที่  "SIGN UP" 

2014-07-22 02:33:00
บัญชี และ ร่างคำสั่ง เลือนยศสัญญาบัตร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗   
2014-07-02 00:34:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๐๘/๕๗ ลง ๑ มิ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน   
2014-07-01 23:08:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๐๗/๕๗ ลง ๑ มิ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-06-27 03:51:00
การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเงินชดเชยผู้ได้รับกระทบของข้าราชการตำรวจ   
2014-06-06 03:58:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
2014-06-05 00:12:00
สำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่น ๑๕   
2014-06-04 01:09:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๖๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร   
2014-06-03 03:33:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๖๒/๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๖ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน   
2014-05-29 04:54:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๔๘/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง บช.น.   
2014-05-26 03:03:00
ร่างคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗   
2014-05-24 20:09:00
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ระดับ รอง สว. - ผบ.หมู่   
2014-05-23 00:39:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๑๗/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-05-20 22:36:00
คำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจ รอง สว. - ผบ.หมู่ วาระ 56   
2014-05-14 22:56:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน   
2014-05-13 02:14:00
พระราชทานยส วาระ เม.ย.๕๗   
2014-04-04 13:49:00
คำสั่ง บช.น.๒๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน   
2014-04-04 13:44:00
คำสั่ง บช.น.๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-04-04 08:39:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจทีี่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
2014-04-03 04:15:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
2014-04-02 12:26:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลง ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ เป็น ว่าที่ ร.ต.ต.   
2014-03-21 04:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ลง ๑๙ มี.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ   
2014-03-18 07:34:00
ตรวจสอบ บัญชีเสนอพระราชทานยศ วาระ เม.ย.57   
2014-03-10 08:00:00
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินพนักงานสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗   
2014-03-04 07:53:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-03-04 07:49:00
คำสั่ง บช.น.๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-03-04 05:18:00
ตรวจสอบข้อมูล รอง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ปี 2557   
2014-02-20 10:16:00
ตรวจสอบทำเนียบข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผบ. หมู่ ในสังกัด บช.น.   
2014-02-20 09:56:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-02-18 11:57:00
คำสั่ง บช.น.๑๖๓/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-02-17 10:51:00
ตรวจสอบข้อมูล รอง สว. ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ปีงบประมาณ 2557   
2014-02-05 09:16:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร ตามคำสั่งแต่งตั้ง   
2014-02-05 08:50:00
กำชับการเดินทางไปรายงานเพื่อรับตำแหน่งใหม่.   
2014-02-03 11:09:00
บัญชีแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สว. ว่าระ ๕๖   
2014-01-29 07:42:00
กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   
2014-01-16 04:00:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑/๒๕๕๗ ลง ๒ ม.ค.๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.   
2014-01-09 05:16:00
บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.น. วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2014-01-06 10:03:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๔   
2014-01-03 04:41:00
คำสั่ง บช.น.๕๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2013-12-04 09:31:00
คำสั่ง บช.น.๕๐๐/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศประทวน   
2013-12-04 08:45:00
คำสั่ง บช.น.๔๙๙/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศสัญญาบัตร   
2013-11-22 07:23:00
คำสั่ง บช.น.๒๙๐/๒๕๕๖ เลื่อนยศประทวน   
2013-11-13 07:46:00
ประกาศลำดับอาวุโสระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2013-11-11 03:39:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๘๒/๕๖ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน   
2013-11-06 07:46:00
สรุปยอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บช.น.   
2013-11-06 07:29:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร บช.น. ที่ ๔๗๙/๒๕๕๕ ลง ๑ พ.ย.๒๕๕๖   
2013-11-04 08:20:00
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีผล ๑ ต.ค.๕๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๖   
2013-10-20 14:18:00
พระราชทานยศ วาระ ต.ค.๕๖   
2013-10-20 05:46:00
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. แนบท้ายหนังสือ บช.น. ที่ ๐๐๑๕.๑๑๒/๓๖๗๐ ลง ๑๗ ต.ค.๕๖   
2013-10-17 12:43:00
คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน บช.น. ที่ ๔๒๖/๒๕๕๖   
2013-10-17 09:56:00
ประกาศลำดับอาวุโส และตำแหน่งว่าง สำหรับรองรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2013-10-14 21:55:00
คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร บช.น. ที่ ๔๔๒/๒๕๕๖   
2013-10-02 09:14:00
ข้าราชการตำรวจปฎิบัติหน้าที่ในสังกัด บก.อคฝ.   
2013-09-30 12:02:00
ตรวจสอบร่างคำสั่งพระราชทานยศ วาระ เม.ย.๕๖   
2013-01-21 12:41:00
กำชับแนวทางการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   
2012-07-13 11:48:00
แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล   
2012-06-20 13:23:00
หลักเกณฑ์และแบบคำขอนับระยะเวลาทวีคูณ   
2012-05-02 08:14:00
แบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง   

  คำสั่ง ตร. ที่ ๕๗๕/๒๕๕๖ เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน      คำสั่ง ๕๓๗ กำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ   
  การประชุมชี้แจง"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยาการบุคคลของ ตร."  


ไม่มีกระทู้ใหม่ หากท่านสมาชิกต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 59 กระทู้
40 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Phodjamann
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2014, 03:54:07 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เสนอความคิดเห็นและเสนอแนะในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 54 กระทู้
36 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Phodjamann
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2014, 03:55:11 PM
*
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม 113 กระทู้ ใน 76 หัวข้อ โดย 496 สมาชิก • สมาชิกล่าสุด: akom • กระทู้ล่าสุด: "Re: จากทหารที่ยืนอยู่ข้า..." ( กรกฎาคม 18, 2014, 03:55:11 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก • วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 24. ออนไลน์มากที่สุด: 408 (กุมภาพันธ์ 03, 2014, 06:25:23 PM)
เข้าสู่ระบบ (ลืมรหัสผ่าน?)
เข้าสู่ระบบ