มีนาคม 03, 2015, 07:50:25 AMสมาชิกล่าสุด: pemika


หากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือ มีข้อเสนอแนะ จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน เพื่อจะได้แสดงความเห็นได้ 
คลิกที่นี่  หรือ กดที่  "SIGN UP" 

2015-03-02 05:42:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๐๓/๕๘ ลง ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน   
2015-03-02 05:32:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๐๒/๕๘ ลง ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2015-02-25 00:05:00
เตรียมข้องมูลสำหรับแต่งตั้ง รอง สว. ผบ.หมู่ วาระ ๕๗   
2015-02-24 02:37:00
(การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๕ (ครั้งที่ ๑ - ๑ เม.ย.๕๘)   
2015-02-08 19:55:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลง ๓ ก.พ.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2015-02-06 06:40:00
การคัดเลือก พงส. เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศชต.   
2015-02-01 02:12:00
คำสั่ง บช.น.ที่ ๒๙- ๓๒/๒๕๕๘ ลง ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร   
2015-01-28 05:44:00
ข้อมูลอบรมหลักสูตร บตส. รุ่น๓๙ ปี๒๕๕๘   
2015-01-26 21:05:00
แต่งตั้งนายตำรวจ ราชสำนักเวร   
2015-01-26 21:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลง ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร( ว่าที่ พันตำรวจตรี )   
2015-01-26 20:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลง ๑๕ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร( ว่าที่ี พันตำรวจเอก )   
2015-01-21 02:11:00
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร บตส. และ ผกก. ประจำปี๒๕๕๘   
2015-01-15 00:34:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒-๑๐/๒๕๕๘ ลง ๙ ม.ค.๕๘ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.-สว.   
2015-01-11 20:15:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๗๓๔/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ธ.ค.๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2015-01-05 23:04:00
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร สว. รุ่น๑๔๒, ๑๔๔,๑๔๗ ประจำปี2558   
2015-01-01 01:05:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๗๒๙/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ธ.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-12-11 22:18:00
ประกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ประจำปี57 ล่าสุด   
2014-12-11 01:23:00
การขอพระราชทานแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร   
2014-12-07 22:53:00
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. ประจำปี57   
2014-12-03 08:30:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๙๕/๒๕๕๗ ลง ๒๘ พ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-11-26 01:51:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๘๔/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร   
2014-11-12 18:44:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๗๙/๒๕๕๗ ลง ๖ พ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-11-08 05:45:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๗๗/๒๕๕๗ ลง ๖ พ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร   
2014-11-06 05:02:00
ประกาศผลการทดสอบพนักงานสอบสวน (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ชำนาญการ) ประจำปี2557   
2014-11-05 02:17:00
ข้อมูลข้าราชการตำรวจอบรมหลักสูตร ผกก.ปี58ล่าสุด   
2014-10-29 18:41:00
คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-10-27 02:27:00
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ 2558   
2014-10-15 21:22:00
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สมควรขอพระราชทานยศ ครั้งที่ ๒ (วาระ ต.ค.๕๗)   
2014-10-09 04:13:00
ตรวจสอบและกันตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร   
2014-10-07 08:00:00
สำรววจหลักสูตร ผกก.และ สว. ปี 2558   
2014-10-03 02:55:00
คำสั่ง บช.น. ที่ 605/2557 ลง 26 ก.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งยศประทวน   
2014-09-30 22:12:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ   
2014-09-30 20:52:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๖๒๐/๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-09-10 23:08:00
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง   
2014-09-05 03:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ 589/2557 ลง 2 ก.ย.57 เรื่อง แต่งตั้งยศประทวน   
2014-08-31 21:28:00
โครงการบวชศิลจาริณี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557   
2014-08-22 00:56:00
การกรอกและรับรองข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗   
2014-08-18 03:14:00
แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 15 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)    
2014-08-17 22:53:00
ส่งบัญชีรายชื่อ พงส. เพื่อเลื่อนเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ   
2014-08-14 21:30:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน   
2014-08-13 19:41:00
ระเบียบ สตช. ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสืือมเสีย ฯ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน   
2014-08-07 00:44:00
กำชับการประเมิณผลการปฎิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   
2014-08-06 22:44:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๖๒/๕๗ ลง ๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-07-02 00:34:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๐๘/๕๗ ลง ๑ มิ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน   
2014-07-01 23:08:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๐๗/๕๗ ลง ๑ มิ.ย.๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-06-27 03:51:00
การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเงินชดเชยผู้ได้รับกระทบของข้าราชการตำรวจ   
2014-06-06 03:58:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
2014-06-05 00:12:00
สำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่น ๑๕   
2014-06-04 01:09:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๖๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร   
2014-06-03 03:33:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๖๒/๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๖ เรื่องแต่งตั้งยศประทวน   
2014-05-29 04:54:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๔๘/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง บช.น.   
2014-05-23 00:39:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๑๗/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-05-20 22:36:00
คำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจ รอง สว. - ผบ.หมู่ วาระ 56   
2014-05-14 22:56:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน   
2014-05-13 02:14:00
พระราชทานยส วาระ เม.ย.๕๗   
2014-04-04 13:49:00
คำสั่ง บช.น.๒๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน   
2014-04-04 13:44:00
คำสั่ง บช.น.๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-04-02 12:26:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลง ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ เป็น ว่าที่ ร.ต.ต.   
2014-03-21 04:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ลง ๑๙ มี.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ   
2014-03-18 07:34:00
ตรวจสอบ บัญชีเสนอพระราชทานยศ วาระ เม.ย.57   
2014-03-04 07:53:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-03-04 07:49:00
คำสั่ง บช.น.๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-01-16 04:00:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑/๒๕๕๗ ลง ๒ ม.ค.๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.   
2014-01-06 10:03:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๔   
2013-11-06 07:46:00
สรุปยอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บช.น.   
2013-11-04 08:20:00
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีผล ๑ ต.ค.๕๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๖   
2013-10-20 14:18:00
พระราชทานยศ วาระ ต.ค.๕๖   
2013-10-14 21:55:00
คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร บช.น. ที่ ๔๔๒/๒๕๕๖   
2013-09-30 12:02:00
ตรวจสอบร่างคำสั่งพระราชทานยศ วาระ เม.ย.๕๖   
2013-01-21 12:41:00
กำชับแนวทางการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   
2012-07-13 11:48:00
แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล   
2012-06-20 13:23:00
หลักเกณฑ์และแบบคำขอนับระยะเวลาทวีคูณ   
2012-05-02 08:14:00
แบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง   

  คำสั่ง ตร. ที่ ๕๗๕/๒๕๕๖ เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน      คำสั่ง ๕๓๗ กำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ   
  การประชุมชี้แจง"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยาการบุคคลของ ตร."  


ไม่มีกระทู้ใหม่ หากท่านสมาชิกต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 93 กระทู้
43 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Benseeya
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2015, 02:20:31 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เสนอความคิดเห็นและเสนอแนะในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 90 กระทู้
42 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Benseeya
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2015, 02:18:34 PM
*
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม 183 กระทู้ ใน 85 หัวข้อ โดย 559 สมาชิก • สมาชิกล่าสุด: pemika • กระทู้ล่าสุด: "Re: รู้ไว้ไม่เสียหลาย " ..." ( กุมภาพันธ์ 26, 2015, 02:20:31 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก • วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 13. ออนไลน์มากที่สุด: 408 (กุมภาพันธ์ 03, 2014, 06:25:23 PM)
เข้าสู่ระบบ (ลืมรหัสผ่าน?)
เข้าสู่ระบบ