ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก. บช.น.
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์

   แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 17(งบประมาณ พ.ศ. 2559)แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 17(งบประมาณ พ.ศ. 2559)คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวน
   เยียวยาแต่งตั้งล่าช้าแก้ไขหลักเกณฑ์โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 16 เพิ่มเติมเยียวยาแต่งตั้งล่าช้าแก้ไขหลักเกณฑ์โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 16 เพิ่มเติมแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบเงินเพิ่มพิเศษในสายงานสอบสวนแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบเงินเพิ่มพิเศษในสายงานสอบสวน
   คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและยศตำรวจชั้นประทวน
   แจ้งมติ ก.ตร. กรณีเงินเพิ่มพิเศษการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร…แจ้งมติ ก.ตร. กรณีเงินเพิ่มพิเศษการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร…การดำเนินการตามโครงสร้างการยกย่องพนักงานสอบสวนดีเด่นของ ตร. ประตำปี 2559การดำเนินการตามโครงสร้างการยกย่องพนักงานสอบสวนดีเด่นของ ตร. ประตำปี 2559
   การพิจารณารายชื่อกำลังพลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น(นอกเหนือโควตาปกติ)การพิจารณารายชื่อกำลังพลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น(นอกเหนือโควตาปกติ)คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวน
   บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ทีี่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอก บช.น.(เรียงตามอาวุโส) วาระ 58บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ทีี่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอก บช.น.(เรียงตามอาวุโส) วาระ 58การเสนอขอแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวรการเสนอขอแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร