ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.
 • คำสั่งและประกาศต่างๆ

   คำสั่ง บช.น. ที่ 22-23/59 ลง 1 ก.พ.59 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 22-23/59 ลง 1 ก.พ.59 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน
   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2558การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2558
   การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นการคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น
   ตรวจสอบข้อมูลเพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ตรวจสอบข้อมูลเพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   คำสั่ง บช.น. ที่ 6/59 ลง 14 ม.ค.59 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรคำสั่ง บช.น. ที่ 6/59 ลง 14 ม.ค.59 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
   ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ 2559ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ 2559
   คำสั่ง บช.น. ที่ 452,466-467/58 ลง 30 ธ.ค.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 452,466-467/58 ลง 30 ธ.ค.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน
   แนวทางปฏิบัติสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ รับสมัครและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นสัญญาบัตร พ.ศ.2558 จำนวน 500 อัตราแนวทางปฏิบัติสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ รับสมัครและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นสัญญาบัตร พ.ศ.2558 จำนวน 500 อัตรา
   ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ 2559ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. ประจำปีงบประมาณ 2559
   แนวทางการปฏิบัติการประเมิน พงส.ผชช.,พงส.พชพ. ประจำปี2559แนวทางการปฏิบัติการประเมิน พงส.ผชช.,พงส.พชพ. ประจำปี2559
   การขอพระราชทานแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวรการขอพระราชทานแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร
   การประกาศลำดับอาวุโสระดับ ผกก. – สว. วาระปี 2558การประกาศลำดับอาวุโสระดับ ผกก. – สว. วาระปี 2558