ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.
 • คำสั่งและประกาศต่างๆ

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 พ.ย.58 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 พ.ย.58 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล
   คำสั่ง บช.น. ที่ 444/58 ลง 26 พ.ย.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรคำสั่ง บช.น. ที่ 444/58 ลง 26 พ.ย.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ 2559การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ 2559
   การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปีึ 2558การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปีึ 2558
   ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. และ สว. ประจำปีงบประมาณ 2559ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. และ สว. ประจำปีงบประมาณ 2559
   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และการพิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และการพิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคล
   คำสั่ง บช.น. ที่ 402/58 ลง 30 ต.ค.58 กำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.คำสั่ง บช.น. ที่ 402/58 ลง 30 ต.ค.58 กำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.
   คำสั่ง บช.น. ที่ 403/58 ลง 1 ต.ค.58 และที่ 407/58 ลง 4 พ.ย.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 403/58 ลง 1 ต.ค.58 และที่ 407/58 ลง 4 พ.ย.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศประทวน
   การเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง พงส. ทึี่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 58การเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง พงส. ทึี่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 58
   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปี 2557)คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปี 2557)
   แจ้งผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็น พงส.ผนก. , พงส.ผนพ. และ พงส.ผทค. ประจำปี 2558แจ้งผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็น พงส.ผนก. , พงส.ผนพ. และ พงส.ผทค. ประจำปี 2558
   ส่งสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 593/58 ลง 26 ต.ค.58 ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในระดับ ผบก. ถึง รอง ผบช. ประจำปี 2558ส่งสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 593/58 ลง 26 ต.ค.58 ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในระดับ ผบก. ถึง รอง ผบช. ประจำปี 2558