รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน  ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

พ.ต.ท.ฐิติรัฐ  พรหมมินทร์  

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

พ.ต.ท.พรศักดิ์  โรจน์รัตนชัย

 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

พ.ต.ท.วัชระ  เทพเสน สว.ฝอ.1(สวัสดิการ) บก.อก.บช.น.
พ.ต.ท.หญิงเบญญาพร  ช้างพงษ์  สว.ฝอ.1(ธุรการ) บก.อก.บช.น.
พ.ต.ท.กิตติพจน์  แก้วศรีงาม  สว.ฝอ.1(ทะเบียนพล) บก.อก.บช.น.
พ.ต.ต.กฤษฎา  คงเจริญจิตร์  สว.ฝอ.1 (ประวัติ) บก.อก.บช.น.

 

 

To Top