ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก. บช.น.
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์

   คำสั่ง บช.น. 117-118/2559 ลง 29 เม.ย.59 เรื่องแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศชั้นประทวนตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ เม.ย.2559ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ เม.ย.2559
   การกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนการกำหนดตำแหน่งของ ข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนตรวจสอบข้อมูล หลักสูตร สว.รุ่นที่ 152ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตร สว.รุ่นที่ 152
   คำสั่ง บช.น. ที่ 101/59 ลง 31 มี.ค.59 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต.53ปี)คำสั่ง บช.น. ที่ 101/59 ลง 31 มี.ค.59 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต.53ปี)คำสั่ง บช.น. ที่ 90-91/59 ลง 28 มี.ค.59 แต่งตั้งยศว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 90-91/59 ลง 28 มี.ค.59 แต่งตั้งยศว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวน
   การจัดทำข้อมูลข้าราชการตำรวจและตรวจสอบสถานภาพการจัดทำข้อมูลข้าราชการตำรวจและตรวจสอบสถานภาพการประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี 2558 (ครั้งที่4)การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี 2558 (ครั้งที่4)
   รายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด ศชต.รายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด ศชต.รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทในโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทในโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ
   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสายงานสอบสวนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสายงานสอบสวนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(ดำรงตำแหน่ง อาจารย์)คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(ดำรงตำแหน่ง อาจารย์)