ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.
 • คำสั่งและประกาศต่างๆ

   คำสั่ง บช.น. ที่ 357,366/2558 ลง 29 ก.ย.58 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 357,366/2558 ลง 29 ก.ย.58 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและประทวน
   คำสั่ง บช.น. ที่ 354-356 ลง 28 ก.ย.58 ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน (ปีงบประมาณ 2559)คำสั่ง บช.น. ที่ 354-356 ลง 28 ก.ย.58 ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน (ปีงบประมาณ 2559)
   ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ ต.ค.58 (403 ราย)ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ ต.ค.58 (403 ราย)
   คำสั่ง บช.น. ที่ 322/58 ลง 27 ส.ค.58 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตรคำสั่ง บช.น. ที่ 322/58 ลง 27 ส.ค.58 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร
   ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกชัยยะ ขั้นพื้นฐาน (เรียงลำดับ) ตามหนังสือ 0015.112/2884 ลง 26 ส.ค.58ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกชัยยะ ขั้นพื้นฐาน (เรียงลำดับ) ตามหนังสือ 0015.112/2884 ลง 26 ส.ค.58
   คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษในโควตาผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (1 ต.ค.56)คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษในโควตาผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (1 ต.ค.56)
   คำสั่งแต่งตั้งยศสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน ส.ค.58คำสั่งแต่งตั้งยศสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน ส.ค.58
   แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๑๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๑๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)
   สถานภาพกำลังพล ผบ.หมู่ (ป.)สถานภาพกำลังพล ผบ.หมู่ (ป.)
   หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.2558หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.2558
   คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่ง บช.น. ที่ 251-255 ลง 3 ก.ค.58คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่ง บช.น. ที่ 251-255 ลง 3 ก.ค.58
   บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กกล.รส.ทภ.1 ประกอบคำสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 71/2557 ลง 15 ต.ค.57บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กกล.รส.ทภ.1 ประกอบคำสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 71/2557 ลง 15 ต.ค.57