ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.
 • คำสั่งและประกาศต่างๆ

   หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.2558หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.2558
   คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่ง บช.น. ที่ 251-255 ลง 3 ก.ค.58คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่ง บช.น. ที่ 251-255 ลง 3 ก.ค.58
   บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กกล.รส.ทภ.1 ประกอบคำสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 71/2557 ลง 15 ต.ค.57บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กกล.รส.ทภ.1 ประกอบคำสั่ง คสช.(เฉพาะ) ที่ 71/2557 ลง 15 ต.ค.57
   แจ้งประกาศการทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง (พงส.) ประจำปี 2558แจ้งประกาศการทดสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง (พงส.) ประจำปี 2558
   ตรวจสอบสถานภาพ พงส. เพื่อปรับปรุงงานสอบสวนตรวจสอบสถานภาพ พงส. เพื่อปรับปรุงงานสอบสวน
   คำสั่ง บช.น. ที่ 260/2558 ลง 3 ก.ค.58 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจคำสั่ง บช.น. ที่ 260/2558 ลง 3 ก.ค.58 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
   คำสั่งแต่งตั้งยศสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน ก.ค.58คำสั่งแต่งตั้งยศสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน ก.ค.58
   คำสั่งบช.น. 159/58 ลง 30 มี.ค.58 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต.53ปี)คำสั่งบช.น. 159/58 ลง 30 มี.ค.58 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต.53ปี)
   คำสั่ง บช.น. ที่ 158/58 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 158/58 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน
   ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอพระราชทานยศสัญญาบัตร วาระ เม.ย.58ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอพระราชทานยศสัญญาบัตร วาระ เม.ย.58
   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557
   คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน พ.ค.2558คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน พ.ค.2558