ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก. บช.น.
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์

   การพิจารณารายชื่อกำลังพลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น(นอกเหนือโควตาปกติ)การพิจารณารายชื่อกำลังพลเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น(นอกเหนือโควตาปกติ)คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศตำรวจชั้นประทวน
   บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ทีี่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอก บช.น.(เรียงตามอาวุโส) วาระ 58บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ทีี่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอก บช.น.(เรียงตามอาวุโส) วาระ 58การเสนอขอแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวรการเสนอขอแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร
   หนังสือ บช.น.ด่วนที่สุดที่ 0015.112/1312 (ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นบันทึกสมัครใจ)หนังสือ บช.น.ด่วนที่สุดที่ 0015.112/1312 (ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นบันทึกสมัครใจ)ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร สว.(รุ่นที่ 153-155)ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร สว.(รุ่นที่ 153-155)
   สำรวจข้อมูลสถานภาพข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสำรวจข้อมูลสถานภาพข้าราชการตำรวจชั้นประทวนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ สัญญาบัตร (แต่งตั้ง สว.-รอง ผบก. วาระ 58)คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ สัญญาบัตร (แต่งตั้ง สว.-รอง ผบก. วาระ 58)
   แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2558แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2558กำชับแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจกำชับแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
   การแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปีงบประมาณ 2558)การแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปีงบประมาณ 2558)คำสั่งแต่งยศชั้นสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน พ.ค.59คำสั่งแต่งยศชั้นสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน พ.ค.59