เมษายน 19, 2014, 01:05:11 pmสมาชิกล่าสุด: Azoon


หากท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น หรือ มีข้อเสนอแนะ จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน เพื่อจะได้แสดงความเห็นได้ 
คลิกที่นี่  หรือ กดที่  "SIGN UP" 

2014-04-08 14:06:00
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผบ.หมู่ ที่สมัครใจขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งนอกสังกัด บช.น.   
2014-04-04 13:49:00
คำสั่ง บช.น.๒๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศประทวน   
2014-04-04 13:44:00
คำสั่ง บช.น.๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-04-04 08:39:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจทีี่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
2014-04-03 04:15:00
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
2014-04-02 12:26:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๙/๒๕๕๗ ลง ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ เป็น ว่าที่ ร.ต.ต.   
2014-03-28 06:52:00
บัญชี และ ร่างคำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗   
2014-03-28 03:39:00
บัญชีและร่างคำสั่งเลื่อนยศสัญญาบัตรประจำเดือน มีนาคม   
2014-03-25 12:11:00
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2014-03-21 04:02:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ลง ๑๙ มี.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ   
2014-03-19 08:37:00
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ   
2014-03-18 07:34:00
ตรวจสอบ บัญชีเสนอพระราชทานยศ วาระ เม.ย.57   
2014-03-10 08:00:00
แนวทางการปฏิบัติในการประเมินพนักงานสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗   
2014-03-04 07:53:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-03-04 07:49:00
คำสั่ง บช.น.๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-03-04 05:18:00
ตรวจสอบข้อมูล รอง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ปี 2557   
2014-02-20 10:16:00
ตรวจสอบทำเนียบข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผบ. หมู่ ในสังกัด บช.น.   
2014-02-20 09:56:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   
2014-02-18 11:57:00
คำสั่ง บช.น.๑๖๓/๒๕๕๗ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2014-02-17 10:51:00
ตรวจสอบข้อมูล รอง สว. ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ปีงบประมาณ 2557   
2014-02-05 09:16:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร ตามคำสั่งแต่งตั้ง   
2014-02-05 08:50:00
กำชับการเดินทางไปรายงานเพื่อรับตำแหน่งใหม่.   
2014-02-03 11:09:00
บัญชีแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สว. ว่าระ ๕๖   
2014-01-29 07:42:00
กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   
2014-01-16 04:00:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๑/๒๕๕๗ ลง ๒ ม.ค.๕๗ เรื่องมอบหมายหน้าที่ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.   
2014-01-09 05:16:00
บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.น. วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2014-01-06 10:03:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๔   
2014-01-03 04:41:00
คำสั่ง บช.น.๕๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร   
2013-12-04 09:31:00
คำสั่ง บช.น.๕๐๐/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศประทวน   
2013-12-04 08:45:00
คำสั่ง บช.น.๔๙๙/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศสัญญาบัตร   
2013-11-22 07:23:00
คำสั่ง บช.น.๒๙๐/๒๕๕๖ เลื่อนยศประทวน   
2013-11-13 07:46:00
ประกาศลำดับอาวุโสระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2013-11-11 03:39:00
คำสั่ง บช.น. ที่ ๔๘๒/๕๖ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน   
2013-11-06 07:46:00
สรุปยอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บช.น.   
2013-11-06 07:29:00
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร บช.น. ที่ ๔๗๙/๒๕๕๕ ลง ๑ พ.ย.๒๕๕๖   
2013-11-04 08:20:00
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีผล ๑ ต.ค.๕๖ ลง ๒๘ ต.ค.๕๖   
2013-10-20 14:18:00
พระราชทานยศ วาระ ต.ค.๕๖   
2013-10-20 05:46:00
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. แนบท้ายหนังสือ บช.น. ที่ ๐๐๑๕.๑๑๒/๓๖๗๐ ลง ๑๗ ต.ค.๕๖   
2013-10-17 12:43:00
คำสั่งเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน บช.น. ที่ ๔๒๖/๒๕๕๖   
2013-10-17 09:56:00
ประกาศลำดับอาวุโส และตำแหน่งว่าง สำหรับรองรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปี ๒๕๕๖   
2013-10-14 21:55:00
คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร บช.น. ที่ ๔๔๒/๒๕๕๖   
2013-10-02 09:14:00
ข้าราชการตำรวจปฎิบัติหน้าที่ในสังกัด บก.อคฝ.   
2013-09-30 12:02:00
ตรวจสอบร่างคำสั่งพระราชทานยศ วาระ เม.ย.๕๖   
2013-01-21 12:41:00
กำชับแนวทางการเสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   
2012-07-13 11:48:00
แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล   
2012-06-20 13:23:00
หลักเกณฑ์และแบบคำขอนับระยะเวลาทวีคูณ   
2012-05-02 08:14:00
แบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง   

  คำสั่ง ตร. ที่ ๕๗๕/๒๕๕๖ เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน      คำสั่ง ๕๓๗ กำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ   
  การประชุมชี้แจง"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยาการบุคคลของ ตร."  


ไม่มีกระทู้ใหม่ หากท่านสมาชิกต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 54 กระทู้
39 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย redpolice
เมื่อ กันยายน 28, 2013, 08:48:41 pm
ไม่มีกระทู้ใหม่ เสนอความคิดเห็นและเสนอแนะในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 49 กระทู้
35 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ccc
เมื่อ ธันวาคม 07, 2013, 03:43:56 pm
*
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม 103 กระทู้ ใน 74 หัวข้อ โดย 459 สมาชิก • สมาชิกล่าสุด: Azoon • กระทู้ล่าสุด: "สน.พญาไท ป้อมราชเทวี ตำร..." ( ธันวาคม 07, 2013, 03:43:56 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 14 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก • วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 21. ออนไลน์มากที่สุด: 408 (กุมภาพันธ์ 03, 2014, 06:25:23 pm)
เข้าสู่ระบบ (ลืมรหัสผ่าน?)
เข้าสู่ระบบ