ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก. บช.น.
 • ข้อมูลประชาสัมพันธ์

   การเสนอขอแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวรการเสนอขอแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวรหนังสือ บช.น.ด่วนที่สุดที่ 0015.112/1312 (ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นบันทึกสมัครใจ)หนังสือ บช.น.ด่วนที่สุดที่ 0015.112/1312 (ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นบันทึกสมัครใจ)
   ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร สว.(รุ่นที่ 153-155)ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร สว.(รุ่นที่ 153-155)สำรวจข้อมูลสถานภาพข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสำรวจข้อมูลสถานภาพข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
   คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ สัญญาบัตร (แต่งตั้ง สว.-รอง ผบก. วาระ 58)คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ ยศ สัญญาบัตร (แต่งตั้ง สว.-รอง ผบก. วาระ 58)แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2558แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2558
   กำชับแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจกำชับแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจการแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปีงบประมาณ 2558)การแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปีงบประมาณ 2558)
   คำสั่งแต่งยศชั้นสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน พ.ค.59คำสั่งแต่งยศชั้นสัญญาบัตรและประทวน ประจำเดือน พ.ค.59พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ ต.ค.58พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ ต.ค.58
   ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมชลประทาน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมชลประทาน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจคำสั่ง บช.น. 117-118/2559 ลง 29 เม.ย.59 เรื่องแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศชั้นประทวนคำสั่ง บช.น. 117-118/2559 ลง 29 เม.ย.59 เรื่องแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและเลื่อนยศชั้นประทวน