ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.
 • คำสั่งและประกาศต่างๆ

   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ 2559การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. ประจำปีงบประมาณ 2559
   การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปีึ 2558การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ถึง รอง สว. วาระประจำปีึ 2558
   ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. และ สว. ประจำปีงบประมาณ 2559ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. และ สว. ประจำปีงบประมาณ 2559
   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และการพิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และการพิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคล
   คำสั่ง บช.น. ที่ 402/58 ลง 30 ต.ค.58 กำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.คำสั่ง บช.น. ที่ 402/58 ลง 30 ต.ค.58 กำหนดลักษณะงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ รอง ผบช.น. และ ผบก.ประจำ บช.น.
   คำสั่ง บช.น. ที่ 403/58 ลง 1 ต.ค.58 และที่ 407/58 ลง 4 พ.ย.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศประทวนคำสั่ง บช.น. ที่ 403/58 ลง 1 ต.ค.58 และที่ 407/58 ลง 4 พ.ย.58 คำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศประทวน
   การเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง พงส. ทึี่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 58การเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง พงส. ทึี่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 58
   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปี 2557)คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นสต.ประจำปี 2557)
   แจ้งผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็น พงส.ผนก. , พงส.ผนพ. และ พงส.ผทค. ประจำปี 2558แจ้งผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็น พงส.ผนก. , พงส.ผนพ. และ พงส.ผทค. ประจำปี 2558
   ส่งสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 593/58 ลง 26 ต.ค.58 ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในระดับ ผบก. ถึง รอง ผบช. ประจำปี 2558ส่งสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 593/58 ลง 26 ต.ค.58 ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในระดับ ผบก. ถึง รอง ผบช. ประจำปี 2558
   คำสั่ง บช.น. ที่ 397/2558 ลง 22 ต.ค.58 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรคำสั่ง บช.น. ที่ 397/2558 ลง 22 ต.ค.58 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
   ประกาศ บช.น. เรื่อง ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ คัดเลือกคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านกฎหมายและมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5)ประกาศ บช.น. เรื่อง ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ คัดเลือกคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านกฎหมายและมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5)